Healthy Food Businesses


– Lub Hauv Paus Mesnispausliv
Kev Noj Haus Huv xav pab cov tswv ua luam muag khoom noj li koj
kom nkag siab thiab ua raws kev cai li lub nroog cov khoom noj thiab
cov kev tswj kev noj haus huv kom tso siab. Lub Hauv Paus Mesnispausliv
Kev Noj Haus Huv ua hauj lwm muaj peb suam. Nws yog kev kawm, npaj tswv yim thiab tswj hwm.
Hauv Mesnispausliv, 70% ntawm cov khoom noj
yog ua lag luam nyob hauv zos los yog muaj lwm cov tswv tswj. Yuav pab cov lag luam muag khoom noj
ua hauj lwm kom noj qab nyobzoo thiab muaj chaw tso siab, lub
Hauv Paus Mesnispausliv Kev Noj Haus Huv
11
00:00:32,624 –>00:00:35,824
tau tsim ntau yam
twj los siv rau sab kev kawm uas muaj ntau hom lus nyob rau lawv lub vas sab.
Xam txog kev tiv thaiv khoom noj,
muaj cov duab qhia txog kev tshau khoom noj thiab cov duab loj, cov phau ntawv me npaj txog muaj xwm kub, cov yeeb yaj kiab txog khoom noj tso siab, cov ntawv teev txog tshuaj ntsuam khoom noj, cov ntawv teev txog ntsuas khoom noj kub no, cov ntawv teev txog khoom noj siv cua txias, cov ntawv tshuaj ntsuam txog teeb rooj kev lom zem, cov txheej txheem txog kev faib khoom
noj ntawm cov chaw lom zem thiab ua luam thiab cov xov xwm xa tawm txhua hli. Kev teem caij sib ntsib tos qhua
thiab koom tes nrog cov ua luam thiab cov koom haum zej zog
thiab hauv paus koom haum ua pab pej xeem dawb, lub Hauv Paus
Mesnispausliv Kev Noj Haus Huv muab
cov xov xwm rau cov lag luam muag khoom noj
hais txog lub nroog cov khoom noj thiab cov cai tswj kev haum xeeb
xam nrog txhua yam uas hloov nyob rau lub nroog cov cai. Nyob rau cov sij hawm sib ntsib, cov tswv lag luam
muaj cai nug cov kws khiav hauj lwm hauv nroog txog cov lus nug xws li kawm kom paub txog
seb puas tshuav kev pab rau sab nyiaj txiag los ntawm lub nroog
yog pab raws li qhov tsim nyog tau yuav tsum
ua kom raws li lub nroog cov cai. Cov ntawm lub Hauv Paus Mesnispausliv
Kev Noj Haus Huv hais tau muaj li cuaj haiv neeg lus. Ces yog nej ho muaj lus dab tsi nug,
txhob ua siab deb hu xov tooj tuaj txhua lub sij hawm ntawm 311. Peb lub hom phiaj yog pab muab kom tau
cov xov xwm uas koj xav tau
los khiav koj lub lag luam yam li qhov
uas noj qab nyobzoo thiab tso siab. Lub Hauv Paus Mesnispausliv
Kev Noj Haus Huv yog tus saib xyuas rau kev tshuaj ntsuam ua luam txog khoom noj hauv lub nroog. Nws muaj kev tshuaj ntsuam txog tshaj xya txhiab
uas yog ua tiav rau txhua xyoo. Nws muaj ntau hom khoom noj ua luam
hauv lub nroog Mesnispausliv Ua rau cov kws tshuaj ntsuam thiaj li txawv sij hawm.
Nyob li qhov nruab nrab ntawm cov lag luam
muag khoom zoo li lub khw noj khoom los yog cov tsheb xa khoom yuav raug tshuaj ntsuam
txhua lub kaum ob hlis. Yog tias, koj ho raug
nplua rau kev txhaum, koj yuav raug tshuaj ntsuam ntau dua. Yog koj raug nplua rau kev txhaum,
lub nroog qhov hom phiaj yog pab kom koj rov ua raug cai.
Nco ntsoov peb xav kom koj
muaj lub zog thiab loj hlob ua luam hauv Mesnispausliv. Lub nroog mam muab cov xov xwm
pab kho cov kev txhaum kom nce tuaj mus txog qhov qauv thiab coj koj mus
cuag kom tau cov kev pab uas tsim nyog. Koj txoj hauj lwm yog tshaj tawm
cov kev txhaum ua ntej lwm zaus Yuav txog caij tshuaj ntsuam dua.
Yog lub lag luam muag khoom noj
tsis qhia tawm nws cov kev txhaum, nws yuav raug ntsib teeb meem
ntxiv los ntawm cov tswj qhov chaw thiab yuav raug kaw. Peb tsis xav kom muaj li no. Peb xav pab kom koj rov sawv
tau muaj cai thiab lis tau hauj lwm rau cov qhua uas noj qab nyobzoo
thiab nyob yam tso siab lug.
Yog li, cia peb ntsuam xyuas. Txhua lub lag luag siv khoom noj hauv
Mesnispausliv yuav raug tshuaj ntsuam los ntawm Lub Hauv Paus Mesnispausliv
Kev Noj Haus Huv yuav saib xyuas kom lawv ua raws cai kom noj qab nyobzoo thiab tso siab. Nws muaj cov twj txhais ua ntau hom
lus los siv ua kev kawm pab dawb los ntawm lub Hauv Paus Mesnispausliv
Kev Noj Haus Huv koj yuav siv tau
kev pab kom koj nyob muaj zog
thiab noj khoom tso siab lug. And if you need more Thiab yog koj xav paub txog xov xwm ntxiv
information contact the nug txog ntawm Lub Nroog Mesnispausliv qhov Hauv Paus
Kev Noj Haus Huv tus xov tooj ntawm 311. Tsis tag li ntawd, yuav luag txhua lub
lag luam muag khoom noj yuav tsum muaj ib tug muaj pov thawj saib xyuas cov khoom noj. Tus neeg no yuav tsum saib xyuas
thiab qhia koj cov neeg ua hauj lwm kom coj raws cai thiaj haum xeeb thiab tso siab. Peb paub tias Mesnispausliv
yuav tsis lam muaj qhov ncau kom tawg paj rau lub nroog loj uas peb niaj hnub nyob
yog tsis muaj cov neeg ua lag ua luam thiab lub zej lub zog ua lag luam
es ua koj tsaug qhov tseem xaiv los ua luam rau hauv Mesnispausliv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *